El CIATE és un programa de formació, adreçat a joves majors de 16 anys que estan interessats en formar-se en el camp de l’esport. El curs ajuda a tenir una visió clara del món de l’esport i permet experimentar de primera mà com es planifica i s’organitza l’activitat esportiva. L’alumnat coneixerà quina és la importància del monitor/a i/o tècnic/a esportiu/va com a la persona transmissora de valors i hàbits saludables.

Quins són els objectius?

 • Proporcionar la formació bàsica per a la realització d’activitats d’iniciació esportives en l’àmbit extraescolar.
 • Dotar als joves de diferents recursos metodològics per tal d’iniciar-se en la formació multiesportiva.
 • Aconseguir una intencionalitat educativa per part dels futurs tècnics.
 • Transmetre la idea de complexitat, importància i transcendència de la figura del tècnic dins l’àmbit de l’ensenyament esportiu.
 • Adquirir tècniques i recursos de dinamització.
Formació CIATE. Formador: Xavier Jordana. Graduat en CAFE (Lleida)

Per què és necessari realitzar el curs?

L’Administració esportiva de la Generalitat ha d’inscriure en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) com a monitor esportiu les persones que es dediquen a exercir tasques en l’àmbit de les activitats físiques i esportives per a infants i joves menors d’edat, incloent-hi el personal que s’encarrega de la dinamització i el desenvolupament de les activitats esportives o poliesportives i també el personal que intervé en esdeveniments esportius per a menors d’edat.

Les activitats poliesportives són les que es duen a terme en patronats municipals, ajuntaments, consells comarcals, associacions de mares i pares d’alumnes, centres educatius, associacions esportives escolars, consells esportius i entitats degudament inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives, del CCE.

Què he de fer per obtenir el títol de monitor de tècnic esportiu?

 • Bloc comú de CIATE – 15 hores.
 • Bloc específic de CIATE (cal realitzar dos cursos específics).
  • Joc i esport en edat escolar – 35 hores.
  • *Gestió petites entitats esportives – 35 hores.
 • *Procediments, tècniques i recursos dels primers auxilis – 15h.
 • Període de pràctiques – 150h.

*Aquests cursos s’oferiran seguidament pel Consell Esportiu de l’Alt Urgell.  

Formació CIATE. Formador: Jordi Serrato. Graduat en CAFE (Lleida)

Un cop l’alumnat hagi completat de forma exitosa els cursos destacats en l’apartat anterior, el Consell Esportiu de l’Alt Urgell tramitarà a l’Escola Catalana de l’Esport la documentació corresponent d’ingrès al Registre Oficial de Professionals de l’Esport (ROPEC).