Què és el CIATE?

El CIATE és un programa de formació adreçat a joves majors de 16 anys que estan interessats en formar-se i exercir tasques en l’àmbit de l’activitat física i l’esport com a dinamitzadors esportius.

Per què és necessari realitzar aquest curs?

L’Administració esportiva de la Generalitat ha d’inscriure en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) com a monitor esportiu les persones que es dediquen a exercir tasques en l’àmbit de les activitats físiques i esportives per a infants i joves menors d’edat, incloent-hi el personal que s’encarrega de la dinamització i el desenvolupament de les activitats esportives o poliesportives i també el personal que intervé en esdeveniments esportius per a menors d’edat.

Les activitats poliesportives són les que es duen a terme en patronats municipals, ajuntaments, consells comarcals, associacions de mares i pares d’alumnes, centres educatius, associacions esportives escolars, consells esportius i entitats degudament inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives, del CCE.

Qui organitza aquest curs?

El CIATE és organitzat i executat pel Consell Esportiu de l’Alt Urgell (CEAU) i certificat per l’Escola Catalana de l’Esport (ECE) com a òrgan promotor.

Un cop l’alumnat hagi completat de forma exitosa els cursos destacats en l’apartat anterior, el Consell Esportiu de l’Alt Urgell tramitarà a l’Escola Catalana de l’Esport la documentació corresponent d’ingrès al Registre Oficial de Professionals de l’Esport (ROPEC).

Quins són els requisits d’accés al curs?

Les persones participants hauran d’haver complert 16 anys en el moment de la inscripció i acreditar que s’està en possessió del Graduat Escolar o el Certificat d’Ensenyament Secundari Obligatori.

De quins apartats consta el CIATE?

  • 1. Bloc comú – 15 hores.
  • 2. Bloc específic 1 (Joc i Esport en Edat Escolar) – 35 hores.
  • 3. Bloc específic 2 (Gestió de petites entitats esportives) – 35 hores.
  • 4. Bloc Procediments, tècniques i recursos de primers auxilis per a la prevenció i seguretat dels practicants – 15 hores.
  • 5. Període de pràctiques – 150 hores.

Quins són els objectius?

  • Proporcionar la formació bàsica per a la realització d’activitats d’iniciació esportives en l’àmbit extraescolar.
  • Dotar als joves de diferents recursos metodològics per tal d’iniciar-se en la formació multiesportiva.
  • Aconseguir una intencionalitat educativa per part dels futurs tècnics.
  • Transmetre la idea de complexitat, importància i transcendència de la figura del tècnic dins l’àmbit de l’ensenyament esportiu.
  • Adquirir tècniques i recursos de dinamització.