El CIATE és el curs d’Iniciació a Tècnic/a Esportiu/va que organitza i certifica l’Escola Catalana de l’Esport (ECE) com a òrgan docent del Consell Català de l’Esport (CCE) de la Generalitat de Catalunya.

Un cop completats els cinc blocs teorico-pràctics amb els que consta el CIATE, l’alumnat podrà dinamitzar i desenvolupar activitats poliesportives que es duen a terme en patronats municipals, ajuntaments, consells comarcals, associacions de mares i pares d’alumnes, centres educatius, associacions esportives escolars, consells esportius i entitats degudament inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives, del CCE.

L’Administració esportiva de la Generalitat ha d’inscriure en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) com a monitor esportiu les persones que es dediquen a exercir tasques en l’àmbit de les activitats físiques i esportives per a infants i joves menors d’edat, incloent-hi el personal que s’encarrega de la dinamització i el desenvolupament de les activitats esportives o poliesportives i també el personal que intervé en esdeveniments esportius per a menors d’edat.

Requisits d’accés

Per assistir al CIATE, les persones participants hauran d’haver complert 16 anys abans de la data d’inici.

o Bloc comú de CIATE (*) 15 hores
o Bloc específic de CIATE en qualsevol d’aquests models (*) 35 hores

 2D: JOC I ESPORT EN EDAT ESCOLAR
 2H: DINAMITZADOR DEL PLA EXPERIMENTAL D’ESPORT A L’ESCOLA  2H: DINAMITZADORS DEL PLA CATALÀ D’ESPORT A L’ESCOLA

o Bloc específic de CIATE en qualsevol d’aquests models 35 hores  2F: GESTIÓ PETITES ENTITATS ESPORTIVES (PCEE)
 2F: GESTIÓ PETITES ENTITATS ESPORTIVES

(*) aquelles persones que disposin de les següents formacions finalitzades i certificades podran sol·licitar l’exempció:

o Graduat/ada en educació primària (6-12 anys)
o Graduat/ada en mestre d’educació primària (6-12 anys)
o Certificat de professionalitat de Direcció i Coordinació d’activitats de temps

lliure educatiu infantil i juvenil
o Certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats de temps lliure

educatiu infantil i juvenil
o Diploma de Director d’activitats de lleure infantil i juvenil (DG Joventut)
o Diploma de Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil (DG Joventut)
o Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació

professional de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i

juvenil.