Gestió i organització de petites entitats esportives

Quin és el contingut d’aquest curs?

  • La Planificació. Conceptes Generals.
  • Premisses i cauteles d’una planificació eficaç.
  • Instruments pel procés planificador.
  • Quadre de barres o diagrama de Gantt.
  • El mètode d’anàlisis DAFO.
  • La Gestió econòmica.
  • El Sistema comptable, la tresoreria, el pressupost, l’anàlisi de costos i el finançament.
  • Organització i gestió de petites entitats esportives.

Quina és la duració d’aquest curs?

  • Aquest curs té una duració de 35h en format online.